สวัสดีครับ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผมขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมการนมัสการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
     จากสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันมลพิษในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือซึ่งเราทราบกันดีแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะผู้บริหารมีความเป็นห่วงผลกระทบต่อสุขภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมาตรการป้องกันบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้      ด้านการป้องกัน ได้แจกหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา...
ผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 93 ทุกท่าน      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ความสำเร็จในวันนี้ อันเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ถึงบำเหน็จของความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความพยายามที่ทุกท่านได้กระทำตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคของเรา เป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาต้องเรียนรู้ ในการมีวินัย และความรับผิดชอบ และมีความอุตสาหะเพียรพยายามอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชน...
     เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทวีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายโดยเร็วนั้น       ผม อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความห่วงใยต่อบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ขอแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเองในสภาวะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปริมาณสูง ขอให้บุคลากร และนักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง และมีภาระกิจนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกัน...
     สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในวันนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจ และอยากเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะเป็นดีเจ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Essential DJ Course เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเรียนรุ่นแรกในวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้ครับ       อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี...
     ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการครบ 45 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ      และในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ...
นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก ปีการศึกษา 2561  ทุกท่าน      ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกในวันนี้      พิธีมอบหมวก เป็นพิธีแห่งความชื่นชมยินดีอีกพิธีหนึ่ง ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หมวกที่นักศึกษาได้รับ เป็นผลประจักษ์แห่งความสำเร็จ ในการเพียรพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่พร้อมจะให้บริการต่อผู้รับบริการ ขอให้นักศึกษานำเอาความรู้สึกที่ดีในวันนี้ มาหนุนใจตนเอง เพื่อเสริมสร้าง พลังกายและพลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่น ในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียน...
     “การศึกษา” เป็นภารกิจที่ต้องการเวลาเพื่อปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และมหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี “สัจจะ-บริการ” ในการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล       ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า                ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักศึกษาทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนใกล้จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง  และในวันนี้ท่านจะเห็นว่ามีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เพราะท่านเหล่านี้ต่างมีส่วนทำให้ผลผลิตแห่งความเพียร วิริยะ อุตสาหะ ได้เบ่งบานเพื่อออกไปรับใช้สังคมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ บริการ” ในวันนี้ นักศึกษาได้รับเข็มดอกบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีความหมายดังนี้ ดอกบุนนาค      - มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ 41 ของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติมิตร และผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอีกขั้นหนึ่งของผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลายที่ได้สำเร็จหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ วิชาความรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลาย “ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา” ในการรับใช้ผู้อื่นตามปณิธาน “สัจจะ-บริการ” ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอฝากข้อคิดจากพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ว่า      “มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกซึ่งเล็กเหลือเกิน...