ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)      ตามที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ และต่อมารัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
OPEN LINE Session Three, June 11 OPEN LINE is a weekly posting of communications between Dr. Amnuay Tapingkae, Interim President of Payap University, and any members of the Payap community who wish to have direct access to him and clear answers in reply.  The format is an dialogue between Dr. A and Dr. K (Kenneth Dobson, Adviser to the President) acting as interviewer. K.  Dr. Amnuay a couple of weeks ago you invited a group of us who are long-time personnel from the USA to form a Vision and Funding Task Group.  They presented a report of suggestions to you.  A.  Yes, Ken, I really appreciate their response after they had a Zoom meeting, which was a new experience for a few of them.  This group has been steadfast and loyal to Payap University for decades.  I understand the Zoom meeting was arranged by Dr. Tony Waters of our PhD in Peacebuilding program.  I have just received word that his full professorship from California State, Chico has been accredited by the Ministry of Higher Education so he is now officially a full professor here in Thailand as well.  This is an honor for us, and I want to congratulate Tony for fulfilling the Ministry’s requirements to make it happen.  K.  What did the group suggest that caught your attention? A.  Their comments and suggestions got me inspired to draft a game-plan for the next phase of our interim.  In order to respond to their suggestions I want to...
Open Line SESSION TWO June 4, 2020 OPEN LINE is designed to provide direct access to and from Dr. Amnuay Tapingkae, Interim President of Payap University.  There will be one session a week through this period at the beginning of the new academic year and the end of the first year of Dr. Amnuay’s two-year tenure.  The format for OPEN LINE is to simulate an interview between Dr. Amnuay and Dr. Ken Dobson, Adviser to the Interim President.  For this session, responses from various students will be mentioned with replies. K.  Dr. Amnuay, there have been a number of responses to the OPEN LINE interview last week.  A.  I am very encouraged by how much attention is being paid to our situation and by how helpful people have been.  It is so valuable to have multiple perspectives. K.  One set of responses came from students.  Daniel Xiong suggested raising money from alumni and international churches in Chiang Mai to help pay June salaries. A.  I have read all of Daniel’s suggestions and I completely agree with his last line that, “this is not only a financial crisis it is a CHRIST crisis in Payap.”  As for the immediate issue of June salaries, we need the Foundation of the Church of Christ in Thailand to provide operational funds for each of the next several months, as they have said they will do.  We rely on our friends for specific projects.  For example, a couple of years ago...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)      ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการอาณาจักร (คราวที่ 2) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศดีขึ้นตามลำดับ...
Open Line SESSION ONE As the first year of the interim-presidency of Dr. Amnuay Tapingkae draws to a close on July 31 he has asked me (Dr. Kenneth Dobson, Adviser to the Interim President) to moderate an “Open Line” between him and all of us in the Payap community.  His wish is to provide information directly to you and to answer your questions in a way that all of us can know what’s going on, because a lot is happening. To get us started I will be posing some questions for Dr. Amnuay to respond to. K: What has been your initial accomplishment since last August 1?   A: I have tried to cut the operational expenses of the university.  Finances have been our presenting issue.  Minimizing waste has been a focus.  We have tried to reduce the cost of electricity and utilities.  One way of doing that has been to recondition air conditioning equipment, for example, and renovation of classroom buildings.  In addition, we have tackled labor costs by outsourcing some services and using technology and police protection rather than excessive personnel of our own for campus safety. K: In terms of operational expenses, I understand you have investigated the costs of our departments.  What did you find? A: It came as a surprise that only 2 of our 12 faculties and colleges were profitable.  Nursing and Pharmacy are the only ones that are not operating at a net loss.  This has been going on for so long that the university...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19      ตามที่ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นั้น       เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยพายัพเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น      เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา...
Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4)      [This is a summary translation issued by the Office of the President for the convenience of international staff and students.  The official version is available in Thai on the Payap website.]      The spread of the COVID-19 pandemic has impelled the Thai government to require restrictions on the operation of educational institutions along with many other enterprises.  Units of the administration of Chiang Mai Province have taken further steps to delay and inhibit the spread of the virus.  Pursuant to these orders Payap University has revised its previously announced operational plans for the period from now through midnight April 13.      In order for us to restrict the possible spread of the disease, the following measures apply to all students, personnel, and other persons: Payap University shall be temporarily closed from 24 March 2020 through 15 April 2020.  Work shall resume as of 16 April 2020.                                             The previously announced Songkran holiday from 13-17 April will be cancelled. New student enrollment should be done on-line using the system on Payap University’s website. Payap’s official announcements regarding operations between 18-31...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้ โรคติดเชื้อ CVD-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับมีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด...