ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

     ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการอาณาจักร (คราวที่ 2) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาที่จะต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรมในด้านการศึกษาต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดกลับมามีความรุนแรง ทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
     มหาวิทยาลัยพายัพ จึงออกมาตรการดังนี้
          1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ และให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยพายัพใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น
          2. ในกรณีที่ส่วนงานมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้เป็นดุลยพินิจหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในการพิจารณากำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานในแต่ละวัน และจัดระบบเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานของสำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ให้กำหนดจำนวนได้วันหนึ่งไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่  29  พฤษภาคม  2563

        ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก