ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้ โรคติดเชื้อ CVD-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับมีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด...
Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) #3      This is a follow-up to the Payap University announcement on the COVID-19 epidemic prevention measures issued on 25 February 2020 and the subsequent announcement (#2) issued on 3 March 2020.      COVID-19 has been designated as a pandemic by the World Health Organization (WHO) which means that it has spread worldwide. Thailand has not been immune and expects to see more and more cases in the short and medium term.  Payap University is acutely aware of this and is extremely concerned about the health and welfare of its faculty, staff, and students.  Therefore, it is prudent that the university issue guidance to minimize the spread of the coronavirus. This includes protective measures intended to reduce the risk of exposure and infection. As Payap is a teaching university accustomed to close interaction between faculty and students, Payap wants to ensure that we do our best to both limit the risk of contracting COVID and still function as an institution of higher learning. This announcement is meant to provide further guidance to minimize both exposure and infection:         1. Sanitation          1.1 The Health Care Unit of the Student Development Office will educate and advise staff and students on the basics of self-care.          1.2 The university...
Payap University Announcement Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20        The number one priority of Payap University is the health and safety of university faculty, staff, and students, as well as visitors to the campus. Due to the global pandemic COVID-19 and with updated information regarding transmission and exposure, Payap University is implementing new guidelines to ensure that all Payap personnel are protected from possible exposure and infection. This announcement will be effective immediately and will cover the period 18-31 March 2020. Future operational protocols will be announced as required.       This announcement seeks to provide guidance on how to minimize the risk of virus exposure while ensuring that Payap personnel are still able to complete their duties in an effective manner. It includes protective actions to minimize exposure to the virus and also provides assistance to instructors in preparing course of instruction during this period.  It also includes protective actions for Payap University support staff. The following operational protocol is hereby announced and shall be implemented during the period March 18-31, 2020 which includes the summer semester of the 2019/20 Academic Year.           1. The first...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ---------------------------------------               ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ตามลำดับแล้ว นั้น                 ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้อง...
สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกท่านครับ           ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน...
สวัสดีครับ       ระยะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเรา ผมขอส่งความห่วงใยมายังทุก ๆ ท่าน ในการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสนี้ครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ เรามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค COVID-19 โดยได้แจ้งประกาศถึงบุคลากรและนักศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  ดังนี้       1.  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป...
สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และประชาชนทุกท่านครับ      เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก ในหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ยังไม่มียาต้านไวรัส สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือ การป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อ เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ใช้ช้อนกลาง ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนที่แออัด หรือมีผู้คนจำนวนมาก เพราะเราไม่ทราบว่าใครบ้างที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ แล้วอาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสมาสู่ตัวเองได้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 2)       ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีเนื้อความว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย       มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่มีแหล่งที่มาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาแล้วเห็นว่าสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรให้ดำเนินการ ดังนี้ ข้อ 1. ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน...