ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่มีแหล่งที่มาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาแล้วเห็นว่าสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ 1. ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 

ข้อ 2. หากนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือไม่สามารถเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ตามวรรคแรกได้ ให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และหากมีอาการเจ็บป่วยในระหว่างเดินทาง ให้แจ้งและประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 3. 

ข้อ 3. นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยและผ่านการคัดกรองจากสนามบินหรือท่าเรือที่เข้ามา ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง (Self-Monitoring) อย่างน้อย 14 วัน โดยงดการไปในที่ชุมชน งดใช้บริการขนส่งสาธารณะ งดใช้ของร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิของตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข หากพบว่ามีอาการเจ็บป่วย ไอ มีน้ำมูก และ/หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา ให้ผู้นั้นไปรับการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 

ข้อ 4. หากหลังจากตรวจคัดกรองแล้ว พบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติดี โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดปฏิบัติหน้าที่และไม่นับเป็นวันลา

ข้อ 5. ขอให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้น กิจกรรมหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ แต่ให้ปฏิบัติตามข้อ 3. โดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติ และขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้รับการหนุนใจเพื่อเผชิญกับทุกสิ่งได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563

          ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก
             รักษาการอธิการบดี