พี่น้องทุกท่านครับ การที่เราทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่เราอยู่ในองค์กรแห่งนี้ที่เป็นฐานรากและต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ผมเชื่อว่าในช่วง 5 ปีแรก ของการเข้ามาทำงาน เป็นช่วงของการค้นหาตัวเองว่าที่นี่เป็นที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตหรือไม่ ผ่าน 5 ปีแรกไปยังห้าปีถัดไป 10 ปีผ่านไป 20 ปีผ่านไป และถึง 25 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวของเราเอง ทุกท่านที่ทำงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี ในวันนี้ เป็นผู้ที่มีความภักดีกับองค์กร ในการร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในมหาวิทยาลัยพายัพ...
     ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี "คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล" อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา    ...
    ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้ก้าวสู่ปีที่ 45 ที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่สังคมบนหลักการของการ “สร้างคนดี มีงานทำ” ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษากับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในหลากหลายแขนง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...
     พอเรากล่าวถึงมหาวิทยาลัย หลายคนจะนึกถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว มหาวิทยาลัยเป็นหอคอยแห่งความรู้ที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตเท่าไหร่นัก แต่พอเรามองในอีกนิยามหนึ่งว่า มหาวิทยาลัย คือ "สถาบันอุดมศึกษา" คำว่า "อุดม" ที่เราคุ้นเคยอย่างคำว่า อุดมสมบูรณ์ นั้นก็หมายถึง การมีมากที่เพียงพอ และงอกงาม สิ่งนี้แหละคือมุมมองสำคัญที่ผมมองการศึกษา และมองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพายัพ ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้ แลกเปลี่ยน และฝึกปรือตนเองของทั้งผู้เรียน และผู้สอน ที่นี่เราจึงให้ความสำคัญกับความรู้เชิงวิชาการ...
  ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ทำให้เสาไฟฟ้าหักและเอียง นับตั้งแต่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการหาทางซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยการติดต่อกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเป็นขององค์การโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมิอาจดำเนินการใดๆได้ จึงได้แจ้งให้องค์การโทรศัพท์ทราบ  ขณะนี้ทางองค์การโทรศัพท์ได้รับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ...
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเตรียมการหลายอย่าง ทำให้พิธีสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย งดงามเป็นที่ประทับใจยิ่ง ดิฉันได้มีโอกาสได้สนทนากับอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ชาวพายัพยังคงให้ความเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย ในภาษาพื้นเมืองเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสูมาคารวะ...
          เทศกาลอีสเตอร์คือช่วงเวลาที่คริสเตียนเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนธรรมดา ทรงทำพระราชกิจหลายประการตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษแทนมนุษย์ทุกคน พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่มีก้อนหินใหญ่ปิดไว้อย่างแน่นหนา แต่เช้าวันที่ 3 ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่          ...
ปีนี้มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์สถาบัน อุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 12 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา 2 ประเภทคือฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันฟุตบอลชายจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจัดที่มหาวิทยาลัยพายัพ ในการแข่งขันครั้งนี้มีการแบ่งประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็นดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในดิวิชั่น 2 จากการแข่งขันแบบพบกันหมดที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายของเราทำสถิติแข่งขัน...
บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพตลอดจนลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ ที่บ้านพักของท่านในมลรัฐคาลิฟอร์เนียเมื่อเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ เป็นบุคคลสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่านเดินทางมาประเทศไทยในฐานะมิชชันนารีจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ 2490 และทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 41 ปี ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ...