ACUCA

 

The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ คณะกรรมการฯได้เห็นชอบให้จัดการสัมมนาสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีมหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ ประมาณ 100 คน  นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยของเราจะได้แสดงศักยภาพในการจัดการสัมมนาระดับนานาชาติ และยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย จึงขอให้บุคลากรและนักศึกษาได้เตรียมตัวมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของการสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป