เรียน  ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ทุกท่าน

 

    ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้ก้าวสู่ปีที่ 45 ที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่สังคมบนหลักการของการ “สร้างคนดี มีงานทำ” ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษากับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในหลากหลายแขนง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตอบสนองต่อจุดยืนของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ การสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Top Quality Scholarship) การเป็นชุมชนแห่งคุณธรรมและการเอาใจใส่ (Ethical and Caring Community) และ เป็นแหล่งเรียนรู้สากลที่มีความเป็นนานาชาติที่แท้จริง (Truly International)

    มหาวิทยาลัยพายัพได้มุ่งสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด สร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติของนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรไทย และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ และมีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 30 ประเทศ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ได้เชื่อมภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ สังคม และการเมือง เป็นการเชื่อมผู้คนมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติที่แท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ เช่น Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA), the Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL), United Board for Christian Higher Education in Asia, American Schools and Hospital Abroad (USAID/ASHA), the Department of Veterans Affairs (VA) of the United States of America, EU-SHARE, และ Erasmus Plus เป็นต้น 

    คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้สร้างโอกาสการเรียนรู้จากการทำงานจริง (Work Integrated Learning: WIL) ให้แก่นักศึกษา โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร และบริษัทธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน เช่น ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในโรงแรมมาตรฐานระดับโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์จริงของธุรกิจ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเรียนในหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น หลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนสำหรับพนักงานขาย หลักสูตร Life Long Learning สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรนวัตกรรมการประกอบการทางสังคมที่เกิดจากการผสมผสานจุดแข็งของหลักวิชาบริหารธุรกิจกับด้านสังคมวิทยา เพื่อตอบโจทย์สังคมร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองทางด้านสังคมและสนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการ และหลักสูตร Thai Communication for Foreigners ที่จำเป็นสำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การเจรจาทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.payap.ac.th

    เราจะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนให้ลูกหลานของท่านมีความสามารถในระดับนานาชาติ มีงานทำที่ดี มีความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับ และเป็นอนาคตอันสดใสให้กับสังคมต่อไป

    ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรแก่ท่านและครอบครัวสืบไป

                         อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
                                    อธิการบดี