นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน

 

     ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี "คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล" อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา

     อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมและเติมฝันของนักศึกษาทุกคนให้เป็นจริงเราเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ในด้านวิชาการจะสอนอย่างมืออาชีพ ในด้านกิจกรรมนักศึกษาจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้คิด ทำ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    
     ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้พบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอได้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา "Live a Smart Life in a digital University" นักศึกษาแต่ละคนอาจจะใช้เวลา 4 - 6 ปีในการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยพายัพ แต่มีสิ่งท้าทายมากมายที่ต้องค้นหาอย่างน้อยก็ค้นหาตัวเอง ค้นหาวิชาความรู้ ค้นหาสัจจะแห่งชีวิต และค้นหาเป้าหมายของชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นและความหวังตั้งใจให้เต็มบริบูรณ์

     จึงขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนเดินไปอย่างมั่นคงจนถึงเป้าหมายนั่นคือ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ยึดมั่นใน "สัจจะ – บริการ" และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพคือ "แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก" ขอพระเจ้าอำนวยพรแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ "ดินแดนแห่งปัญญา The Land of Wisdom" ด้วยความยินดี 

 

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว