พิธีรดดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเตรียมการหลายอย่าง ทำให้พิธีสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย งดงามเป็นที่ประทับใจยิ่ง ดิฉันได้มีโอกาสได้สนทนากับอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ชาวพายัพยังคงให้ความเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย

ในภาษาพื้นเมืองเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว หมายถึงการที่ผู้น้อยขอขมาหรือขออภัยผู้ใหญ่ในกรณีที่อาจจะมีการล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในรอบปีที่ผ่านมา ดิฉันเห็นว่าเราควรจะถือโอกาสนี้ในการให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรหันหน้าเข้าหากันร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำพามหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ศึกนอกหนักหนานัก เราจึงต้องการกำลังจากทุกท่านเพื่อให้ก้าวผ่านไปให้ได้ หวังว่าปีใหม่เมืองที่เพิ่งเริ่มต้นนี้จะเป็นสัณญาณที่ดีในการเริ่มทำสิ่งดีๆ ด้วยกัน ขอให้ทุกท่านได้ประสบกับสิ่งดีงามตลอดปี