ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านพ้นไป 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคืองานเดินวิ่งมินิมาราธอนปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่งแข่งขันมากกว่า 900 คนทำให้กิจกรรมเดินวิ่งฯในปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ 2 คือการนมัสการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในปีนี้เราได้รับเกียรติ์จากเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมาเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า...
เดือนแรกของปีใหม่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรากำลังเข้าสู่เดือนที่ 2 ซึ่งเป็นเดือนที่สั้นที่สุดแต่มีความหมายมากสำหรับมหาวิทยาลัยของเราเนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย เหตุที่เลือกวันนี้เพราะเป็นวันที่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในวันนั้นและมีมติให้ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้นว่า “วิทยาลัยคริสเตียนพายัพ” ซึ่งต่อมาเมื่อเสนอเรื่องไปยังทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ปรับชื่อโดยตัดคำว่า “คริสเตียน” ออก จึงใช้ชื่อในการก่อตั้งว่า “วิทยาลัยพายัพ” ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการฉลองใหญ่เมื่อครบรอบทุกๆ...
ตามที่มหาวิทยาลัยเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้นั้น สำนักงานอธิการบดีได้รับรายงานว่ามียอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 25,590 บาท ดิฉันจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบริจาคเงินครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการนมัสการรวมพลังพายัพเป็นครั้งแรก น่าเสียดายที่หลายท่านพลาดโอกาสในการรับพระพรร่วมกัน  ในการนมัสการวันนั้นฝ่ายศาสนกิจได้จัดเป็นโอกาสพิเศษแก่ศาสนาจารย์ดีทรีช เทรปิง มิชชันนารีจากประเทศเยอรมนีที่ได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยพายัพเป็นเวลานานกว่า...
         ตามที่พี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นั้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องเหล่านั้น ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาช่วยกันบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา เพื่อส่งไปสมทบในการดำเนินการส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเหล่านั้น เนื่องจากเราอยู่ไกลกัน ไม่สามารถจะไปได้ด้วยตนเอง จึงเป็นโอกาสดีที่สภาคริสตจักรอาสาดำเนินการในเรื่องนี้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ จึงหวังว่าชาวพายัพจะแสดงน้ำใจออกมาอย่างเป็นรูปธรรม          ...
ขอต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับการเริ่มต้นภาคการศึกษาที่ 2/59 หวังว่าทุกคนกลับมาด้วยความสดชื่นหลังจากที่ได้พักผ่อนเป็นเวลายาวนาน บางคนได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนกลับมาด้วยความปลอดภัย ในขณะที่พี่น้องชาวไทยหลายคนประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายราย ตลอดปีที่ผ่านมาดิฉันขออภัยหากทำให้ท่านใดไม่สบายใจด้วยเรื่องใดก็ตาม ขอเรียนว่าทุกสิ่งได้ทำลงไปโดยความสุจริตใจทั้งสิ้น การตัดสินใจแต่ละครั้งไม่อาจจะทำให้ทุกคนพอใจได้ ดิฉันและกรรมการบริหารได้พยายามเลือกทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและมีผู้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด...
          สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 จัดการประชุมใหญ่บุคลากรเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ          ซึ่งเป็นโอกาสที่อธิการบดีจะรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมาและแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานต่อไป ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยความสมัครใจ          ...
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษาได้ช่วยกันดำนาในที่นาของมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 30 ไร่ ปีนี้เราใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เป็นผลผลิตจากที่นาของเราปีที่แล้วในการปลูกข้าว ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนกว่าข้าวที่ปลูกไว้ก็สุกพร้อมเกี่ยว ปีนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวดังเช่นทุกปีเนื่องจากความไม่แน่นอนของคิวรถเกี่ยวข้าว  จึงมีเพียงคณะกรรมการฯ และบุคลากรส่วนหนึ่งไปดูแลการเกี่ยวข้าวเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ในปีนี้เราได้ข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 8,560 กิโลกรัมซึ่งวางแผนนำไปกระเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้องทั้งหมด ข้าวกล้องล็อตแรกพร้อมจำหน่ายในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป...
          สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ดีและได้มาตรฐานที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาและใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจพบว่าการปรับปรุงดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงมากเกินกำลังที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยจึงแบ่งการปรับปรุงสนามกีฬาออกเป็นระยะๆ ในระยะแรกได้ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลากลางคืนได้ โดยได้ดำเนินการสำเร็จและใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา...
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรอธิการบดีได้สวมชุดคุยใหม่ที่สวยงาม มีบุคลากรและคนภายนอกถามถึงที่มาของชุดครุยนี้ จึงขอเรียนว่าแนวคิดเรื่องการมีชุดครุยสำหรับอธิการบดีเป็นข้อเสนอของคณบดีจากการประชุมคณบดีและกรรมการบริหารประจำเดือน โดยคณบดีมีความเห็นว่าอธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการมอบใบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นการสมควรที่จะสวมชุดครุยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต นอกจากนั้นยังจะได้นำไปใช้ในพิธีสำคัญอื่นๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...
ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบง่ายแต่สง่างาม แม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องฝนตกในวันก่อนหน้าที่จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีอากาศแจ่มใสในวันพิธีฯ ทำให้เราสามารถเดินแถวเข้าไปในอาคารได้อย่างสวยงามเป็นที่ประทับใจของมหาบัณฑิต บัณฑิตและผู้มาร่วมงาน ในการประชุมกรรมกาสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา...