น้ำใจสำหรับพี่น้องชาวใต้

 

         ตามที่พี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นั้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องเหล่านั้น ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาช่วยกันบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา เพื่อส่งไปสมทบในการดำเนินการส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเหล่านั้น เนื่องจากเราอยู่ไกลกัน ไม่สามารถจะไปได้ด้วยตนเอง จึงเป็นโอกาสดีที่สภาคริสตจักรอาสาดำเนินการในเรื่องนี้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ จึงหวังว่าชาวพายัพจะแสดงน้ำใจออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

          ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านหัวหน้างานของท่านเพื่อรวบรวมส่งมายังสำนักงานอธิการบดีหรืออาจจะนำไปมอบที่สำนักงานอธิการบดีด้วยตนเองก็ได้ เรามีกระดาษวางไว้สำหรับท่านในการลงนามแจ้งความจำนง ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องในยามยากลำบาก