วันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

เดือนแรกของปีใหม่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรากำลังเข้าสู่เดือนที่ 2 ซึ่งเป็นเดือนที่สั้นที่สุดแต่มีความหมายมากสำหรับมหาวิทยาลัยของเราเนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย เหตุที่เลือกวันนี้เพราะเป็นวันที่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในวันนั้นและมีมติให้ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้นว่า “วิทยาลัยคริสเตียนพายัพ” ซึ่งต่อมาเมื่อเสนอเรื่องไปยังทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ปรับชื่อโดยตัดคำว่า “คริสเตียน” ออก จึงใช้ชื่อในการก่อตั้งว่า “วิทยาลัยพายัพ”

ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการฉลองใหญ่เมื่อครบรอบทุกๆ 5 ปี และมีการนมัสการภายในเมื่อครบรอบในปีอื่นๆ ปีนี้มหาวิทยาลัยจะจัดการนมัสการในโอกาสครบรอบ 43 ปีแห่งการก่อตั้งเป็นการภายในโดยได้เรียนเชิญอดีตอธิการบดีและบุคลากรผู้เกษียณอายุงานมาร่วมงานด้วย มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้เทศนา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการนมัสการโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

ดิฉันนำเรื่องนี้แจ้งแก่ทุกท่านเสียแต่เนิ่นๆ เนื่องจากในสัปดาห์ถัดไป วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยหยุดชดเชยวันมาฆะบูชา หากดิฉันแจ้งข่าวในวันอังคารอาจจะช้าเกินไป จึงหวังว่าท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาร่วมนมัสการขอบคุณพระเจ้าร่วมกันที่ทรงนำมหาวิทยาลัยมาตลอดระยะเวลา 43 ปี