ขอขอบคุณ

 

ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบง่ายแต่สง่างาม แม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องฝนตกในวันก่อนหน้าที่จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีอากาศแจ่มใสในวันพิธีฯ ทำให้เราสามารถเดินแถวเข้าไปในอาคารได้อย่างสวยงามเป็นที่ประทับใจของมหาบัณฑิต บัณฑิตและผู้มาร่วมงาน

ในการประชุมกรรมกาสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา English Communication หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำเสนอสกอ.รับทราบและจะใช้หลักสูตรปรับปรุงทั้ง 3 หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีนมัสการพิเศษเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการจุดเทียนรำลึกในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสายธารธรรม จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ครอบครัวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยรักและเทิดทูนพระองค์ท่าน