ครุยอธิการบดี

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรอธิการบดีได้สวมชุดคุยใหม่ที่สวยงาม มีบุคลากรและคนภายนอกถามถึงที่มาของชุดครุยนี้ จึงขอเรียนว่าแนวคิดเรื่องการมีชุดครุยสำหรับอธิการบดีเป็นข้อเสนอของคณบดีจากการประชุมคณบดีและกรรมการบริหารประจำเดือน โดยคณบดีมีความเห็นว่าอธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการมอบใบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นการสมควรที่จะสวมชุดครุยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต นอกจากนั้นยังจะได้นำไปใช้ในพิธีสำคัญอื่นๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อ.คมกฤต วงศ์นาง) เป็นผู้ออกแบบชุดครุยอธิการบดีและกรรมการบริหารได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วได้นำเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับการแนะนำให้มีการปรับแก้อีกเล็กน้อย และเห็นชอบให้มีชุดครุยอธิการบดีตามเสนอ

ชุดครุยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้นำเอาต้นแบบมาจากชุดครุยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพมีพื้นสีดำด้านหน้ามีแถบใหญ่สีฟ้าและแถบเล็กสีขาวซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ขลิบด้วยสีทองหมายถึง ความมั่งคั่ง ความอบอุ่น  ความงดงาม ความหายาก ความคงทนและการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แขนเสื้อมีแถบสีฟ้าชลิบทองจำนวน 4 แถบ ปลายแขนเป็นพื้นสีดำมีลวดลายเถาองุ่นซึ่งมีความหมายตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พระเยซูเปรียบเทียบพระองค์เป็นเถาองุ่นถ้าผู้ใดติดสนิทอยู่กับพระองค์เหมือนแขนงติดอยู่กับเถาก็จะเกิดผล มีความเจริญเติบโตงอกงาม นอกจากนั้นพระเยซูยังใช้น้ำองุ่นเป็นสัญลักษณ์แทนพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ ผ้าคล้องไหล่ประกอบไปด้วยแถบสีฟ้าและขาว ชุดครุยนี้สวมใส่พร้อมกับเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 เข็ม ติดด้านหน้าถัดจากผ้าคล้องไหล่ และสวมสร้อยสังวาลย์ซึ่งเป็นสร้อยประจำตำแหน่งอธิการบดี