คำกล่าวแสดงความยินดีในการเชิดชูเกียรติบุคลากรปฎิบัติงาน ครบ 25 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

 

     พี่น้องทุกท่านครับ การที่เราทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่เราอยู่ในองค์กรแห่งนี้ที่เป็นฐานรากและต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ผมเชื่อว่าในช่วง 5 ปีแรก ของการเข้ามาทำงาน เป็นช่วงของการค้นหาตัวเองว่าที่นี่เป็นที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตหรือไม่ ผ่าน 5 ปีแรกไปยังห้าปีถัดไป 10 ปีผ่านไป 20 ปีผ่านไป และถึง 25 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวของเราเอง ทุกท่านที่ทำงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี ในวันนี้ เป็นผู้ที่มีความภักดีกับองค์กร ในการร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในมหาวิทยาลัยพายัพ ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตาม แต่เราก็มีอุดมการณ์ในการมุ่งมั่น ต่อสู้ และทำสิ่งที่ดีที่สุด ถือว่าท่านได้สร้างตำนานให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นบุคคลที่สมควรกับการยกย่องในการอดทน ต่อสู้ ผ่านร้อนผ่านหนาว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำไปตลอดการดำเนินชีวิต และผมเชื่อว่ามีพระธรรมนำชีวิต มีหลักคำสอน ความเชื่อ พระเจ้าจะอวยพรให้ท่านได้รับสันติสุข และครอบครัวตลอดไป

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561