ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ดังนี้
     1. เลื่อนวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนจากวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์
     2. การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
          2.1 การปฏิบัติงานของอาจารย์ กรณีมีสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาและกรณีไม่มีสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 โดยให้คณบดีกำกับในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมาปฏิบัติงานสามารถทำได้ ทั้งการมาปฏิบัติงาน หรือ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
          2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาทำงานที่บ้าน หรือ ทำงานเหลื่อมเวลากัน หรือ ทำงานในบางวัน ฯลฯ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
     3. มหาวิทยาลัยพายัพจะจัดอบรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ให้แก่อาจารย์ โดยจะจัดอบรมให้กับอาจารย์ที่มีสอนภาคฤดูร้อน (เป็นกลุ่มแรก) ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2563 ณ ห้อง W 216 อาคารวิวรณ์
     4. ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยให้คณบดีกำกับและพิจารณาตามความเหมาะสม
     5. การดำเนินการ ด้านสุขอนามัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการสอบ และด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีศูนย์กลางการให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ณ ห้อง PG 201 อาคารปฐมกาล โทรศัพท์ภายในหมายเลข 220 (คุณสุพิศ ควรสมาคม)

     ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563


     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ