ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 2)

      ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีเนื้อความว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

     มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค COVID-19 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้ 

     1.  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป ในกรณีของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป และได้รับอนุมัติก่อนหน้าประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้ ให้ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมจัดทำแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนจัดโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และระหว่างที่มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม หากพบผู้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้หยุดดำเนินกิจกรรมทันที และแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน 

     2.  ให้ทุกหน่วยงานทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  

     3.  ให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ที่เดินทางทางไปต่างประเทศ โดยแจ้งผ่านหัวหน้าหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัย 

     4.  นักศึกษาและบุคลากรที่มีญาติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) อย่างน้อย 14 วัน 

     5.  หากพบข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบทันที 

     6.  ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

     ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

               ดร. อำนวย ทะพิงค์แก

                รักษาการอธิการบดี