มาตรการในการดูแลบุคลากรและนักศึกษา ม.พายัพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

สวัสดีครับ 
     ระยะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเรา ผมขอส่งความห่วงใยมายังทุก ๆ ท่าน ในการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสนี้ครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ เรามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค COVID-19 โดยได้แจ้งประกาศถึงบุคลากรและนักศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
ดังนี้ 
     1.  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป ในกรณีของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป และได้รับอนุมัติก่อนหน้าประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้ ให้ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมจัดทำแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนจัดโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และระหว่างที่มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม หากพบผู้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้หยุดดำเนินกิจกรรมทันที และแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน 
     2.  ให้ทุกหน่วยงานทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
     3.  ให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ที่เดินทางทางไปต่างประเทศ โดยแจ้งผ่านหัวหน้าหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัย 
     4.  นักศึกษาและบุคลากรที่มีญาติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) อย่างน้อย 14 วัน 
     5.  หากพบข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบทันที 
     6.  ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ