ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

     ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้ โรคติดเชื้อ CVD-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับมีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. นั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จึงออกมาตรการ ดังต่อไปนี้
     1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้เริ่มมาทำงานวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกการปิดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ประกาศไว้ก่อนแล้วระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2563
     2. กรณีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการในรูปแบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
     3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 4 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVD-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 2 ด้านการเรียนการสอน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
          2.1 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้จัดการเรียนกาสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นการสอนสด (Real time) หรือสอนโดยการบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องจัดชั่วโมงในการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
         2.2 ในรายวิชาปฏิบัติ รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ให้งดการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงาน เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ไว้บริการแก่ผู้สอน สามารถติดต่อประสานขอรับบริการที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา"
     4. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 3.2 ด้านการสอบ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
          3.2 ในการสอบกลางภาคฤดูร้อน ให้ผู้สอนเลือกรูปแบบการวัดผลประเมินผลวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีประกอบกัน แทนการจัดสอบในห้องปิด ดังต่อไปนี้
                (1) การมอบหมายงานระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะ
                (2) การทำรายงาน
                (3) การสอบออนไลน์ในรูปแบบข้อเขียน หรือสอบปากเปล่า
                (4) การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home exam)
                สำหรับการสอบปลายภาคฤดูร้อน ผู้สอนสามารถพิจารณารูปแบบการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแทนการจัดสอบในห้องปิด ตามที่ระบุใน (1) - (4) ทั้งนี้ ต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สอนแจ้งรูปแบบดังกล่าวไปยังคณบดี และส่งมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามลำดับ"
     5. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 3 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 4 ด้านการจัดกิจกรรมโครงการ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
         "ให้งดการจัดประชุม สัมมนา อบรม โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเด็ดขาด กรณีมีความจำเป็น ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และหากไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี"
     6. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVD-19 ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ทางมหาวิทยาลัยพายัพลดค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรปกติคนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
          กรณีที่นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักจากค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          กรณีที่นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักจากค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร
          ทั้งนี้ การลดค่าเล่าเรียนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีการสอบประมวลความรู้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า การสอบป้องกันการคันคว้าอิสระ การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา
     7. ในระหว่างปิดมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องเช้ามาปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะเปิดทางเข้าออกทางเดียวด้านสะพานคู่ และมีการเปิดใช้งานในบางห้องของบางอาคารเท่านั้น ขอให้บุคลากรติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป
     8. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 2 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
          2.1 การปฏิบัติงานของอาจารย์ ให้คณาจารย์งดการเข้ามายังมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีมีการสอนภาคฤดูร้อน ให้สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา และกรณีไม่มีการสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับร้ายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต โดยให้คณบดีกำกับในเรื่องดังกล่าว
          2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้บุคลากรงดการเข้ามายังมหาวิทยาลัยพายัพโดยให้ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นหลัก
          กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ/หน่วยงาน ไม่เกิดความเสียหาย และคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนสามารถสั่งการให้คณาจารย์หรือบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานยังมหาวิทยาลัยพายัพได้"
     9. ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัย การเดินทางไปในที่ชุมชนหรือการพบปะบุคคลโดยไม่มีเหตุจำเป็น และติดตามข่าวสารจากทางราชการและหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ