ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

     ตามที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ และต่อมารัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งอนุญาตให้กิจกรรม/กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกอบกับให้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยพายัพ จึงดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

     1. ให้เปิดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลาหรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
     2. ให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้า - ออกสถานที่ ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่ โดยหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

     ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก
        รักษาการอธิการบดี