ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

     ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยพายัพเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้กระทำการ หรือการผ่อนคลายใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

      ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยพายัพจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

              1.  ให้ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยพายัพเป็นการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

              2.  การปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงานให้คงนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

              3.  ด้วยคำสั่งปิดสถานศึกษา และนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และการเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพบางช่วงเวลาของบุคลากรบางส่วนในกรณีที่จำเป็นตามการมอบหมายของผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น เฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2563  มหาวิทยาลัยพายัพ จะพิจารณาลดค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรทุกคนลงบางส่วน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

              4.  ให้บุคลากรและนักศึกษาถือปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศของทางราชการ และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ ที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

              ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม  2563

              ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี