ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)

     ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
     เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ จึงออกมาตรการ ดังต่อไปนี้
     1. ให้ขยายเวลาปิดทำการในมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และเปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
     2. กรณีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการในรูปแบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
     3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19 (ฉบับที่ 4) ข้อ 4 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน "ในการสอบกลางภาคฤดูร้อนและการสอบปลายภาคฤดูร้อน ให้ผู้สอนเลือกรูปแบบการวัดผลประเมินผลวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีประกอบกัน แทนการจัดสอบในห้องปิด ดังต่อไปนี้
           (1) การมอบหมายงานระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะ
           (2) การทำรายงาน
           (3) การสอบออนไลน์ในรูปแบบข้อเขียน หรือสอบปากเปล่า
           (4) การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home exam)
           ทั้งนี้ ต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สอนแจ้งรูปแบบดังกล่าว ไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และส่งมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามลำดับ"
           ทั้งนี้ การพิจารณาข้อสอบ หรือผลการเรียน อนุโลมให้ใช้มติเวียนในการประชุมออนไลน์หรือทางอีเมลได้
     4. ให้ปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
     5. ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และให้ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

      ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
      ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ