ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19

     ตามที่ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นั้น 
     เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ มติที่ 103/2563  มติที่ 104/2563 และมติที่ 105/2563 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
     มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
     1. ลดค่าหอพักชายโอเมกาและหอพักหญิงอัลฟา 30% สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
     2. ลดค่าห้องพักบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ 15% สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
     3. ยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
     4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถเลือกมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          4.1 ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อชำระเต็มจำนวน
               -  ลด 50% เมื่อชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
               -  ลด 30% เมื่อชำระภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
          4.2 ผ่อนชำระ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (3 งวด)
          4.3 รับส่วนลดเมื่อเลือกซื้อ iPAD 7th GEN หรือ Notebook เมื่อชำระเต็มจำนวน
     5. จัดตั้งกองทุน “PYU สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสำนักพัฒนานักศึกษา
     มาตรการช่วยเหลือบุคลากรและสังคม
     1. ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
     2. จัดทำและแจกเฟซชิลด์ (Face Shield) แก่ชุมชน 
     3. ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ 
     4. บริการแจกหน้ากากอนามัยและบริการเจลล้างมือในหน่วยงานต่าง ๆ 

    ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
    ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี