โอวาทและคำอวยพรในการนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักศึกษาทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนใกล้จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง  และในวันนี้ท่านจะเห็นว่ามีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เพราะท่านเหล่านี้ต่างมีส่วนทำให้ผลผลิตแห่งความเพียร วิริยะ อุตสาหะ ได้เบ่งบานเพื่อออกไปรับใช้สังคมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ บริการ”
ในวันนี้ นักศึกษาได้รับเข็มดอกบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีความหมายดังนี้

ดอกบุนนาค
     - มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความสะอาด หมดจด คุณงามความดี
     - มีกลิ่นหอม ทำให้เกิดความพึงพอใจ เป็นสัญลักษณ์ของการขจายขจรชื่อเสียง
     - มีลักษณะเป็นรูปฉัตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติศักดิ์อันสูงส่ง คือ คุณค่าแห่งชีวิต

ต้นบุนนาค
     มีสรรพคุณทางรักษาโรค เป็นสัญลักษณ์การรักษาความเจ็บปวดทั้งกายและใจซึ่งหมายถึง ความรู้และสัจจะที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพได้รับควรจะเป็นยาที่สามารถรักษาความเจ็บป่วยของสังคม หรือผู้อื่น สามารถที่จะสมานน้ำใจของผู้มีความทุกข์ยาก เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงยากที่สุด ต้องทะนุถนอมเป็นอย่างดีจึงจะเจริญเติบโตได้เป็นสัญลักษณ์ของการท้าชวนและท้าทาย

     ในวันนี้นักศึกษาเปรียบเสมือนต้นบุนนาคที่ได้รับการดูแลจากคณาจารย์จนเจริญเติบโต และเปรียบเสมือนดอกบุนนาคที่สวยงาม ส่งกลิ่นหอมไปยังผู้คน ดังนั้น ทุกครั้งที่นักศึกษามองดูเข็มดอกบุนนาค ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การที่เป็นผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญานั้นจะต้องควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมกำกับ เพื่อให้การใช้วิชาความรู้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องและชอบธรรม ผมขอให้ท่านจงตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนให้สมกับเป็นบัณฑิตผู้มีหลักวิชา มีปัญญา มีคุณธรรม พร้อมกันนั้นต้องรักษาเกียรติ และความสุจริตของตนไว้ให้มั่นคงเป็นนิตย์
     ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่านสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวัง ประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
                                                                                                                                     กล่าวให้โอวาทและคำอวยพร ในการนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561                                                                                                                                     วันพุธที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ