สารจากอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

 

     “การศึกษา” เป็นภารกิจที่ต้องการเวลาเพื่อปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และมหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี “สัจจะ-บริการ” ในการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
     ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า
                                     กล้วยไม้มีดอกช้า..........ฉันใด
                                     การศึกษาเป็นไป...........เช่นนั้น
                                     แต่ดอกออกคราวไร......งามเด่น
                                     งานสั่งสอนปลูกปั้น.......เสร็จแล้วแสนงาม

     หากจะเปรียบคำกล่าวดังกล่าวกับการปลูกต้นบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยพายัพแล้ว ก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากการปลูกต้นบุนนาค ผู้ปลูกต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของต้นบุนนาคเป็นอย่างดีจึงจะสามารถปลูกต้นบุนนาคให้มีการเจริญเติบโตอย่างสง่างามและออกดอกให้ได้ชื่นชม ในเวลาที่เหมาะสม ดอกบุนนาค เป็นดอกไม้ที่มี สีขาวบริสุทธ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดหมดจด คุณงามความดี มีกลิ่นหอม ทำให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการขจรขจายชื่อเสียง และมีลักษณะเป็นรูปฉัตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติศักดิ์อันสูงส่งคือ คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาเยาวชนและนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประชาคมโลกนั้นก็เช่นกัน ครูบาอาจารย์ก็ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ ความชอบ ความถนัด และความสามารถพิเศษของลูกศิษย์แต่ละคนที่จะช่วยกันปั้นแต่งให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม

     ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ก่อตั้งมาครบรอบเป็นปีที่ 45 ก้าวสู่ปีที่ 46 นับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในการนำพามหาวิทยาลัยพายัพ คณะผู้ก่อตั้งฯ รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่ผ่านมา ให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานับประการ และสามารถยืนหยัดในการทำพันธกิจต่อไปได้อย่างสง่างามด้วยความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบและสำนึกในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยึดมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มี “สัจจะ-บริการ” บนรากฐานความเชื่อทางคริสต์ศาสนา ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” ที่มีเอกลักษณ์ของ “ความเป็นนานาชาติ” ในทุกด้าน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ จะมีอัตลักษณ์เฉพาะของการมี “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” 

     ด้วยพระคุณ ความรัก และสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพระพรอันอุดมที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์ ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าพันธกิจด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพจะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณคณะผู้บริหารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยพายัพมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรทุกคนทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติพันธกิจ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาอย่างยาวนาน และเรายังจะร่วมใจกันใช้ทุกตะลันต์ที่ได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการปฏิบัติพันธกิจ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สืบไป     
 

สารจากอธิการบดี 
อาจารย์ ดร. รักษ์  พรหมปาลิต
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2562