อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ แสดงความห่วงใยต่อบุคลากร และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์มลภาวะฝุ่นละออง

 

     เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทวีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายโดยเร็วนั้น 

     ผม อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความห่วงใยต่อบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ขอแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเองในสภาวะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปริมาณสูง ขอให้บุคลากร และนักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง และมีภาระกิจนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกัน และให้อยู่ภายนอกอาคารให้น้อยที่สุด ขอให้เลี่ยงหรืองดกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดขึ้นภายนอกอาคารได้จะเป็นการดียิ่ง 
     และเชิญชวนให้เฝ้าระวัง และสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง บุคคลใกล้ชิด หากมีอาการไอ จาม หายใจลำบาก คลื่นไส้ เวียนศีรษะหรือรุนแรงจนถึงอาเจียน ควรพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ หญิงมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด สามารถแจ้งปรึกษาหัวหน้างานและลาพักเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ขอให้บุคลากรได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อการปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดต่อไป