สารจากอธิการบดี กล่าวต้อนรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 41

 

     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ 41 ของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติมิตร และผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอีกขั้นหนึ่งของผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลายที่ได้สำเร็จหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ วิชาความรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลาย “ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา” ในการรับใช้ผู้อื่นตามปณิธาน “สัจจะ-บริการ” ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอฝากข้อคิดจากพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ว่า
     “มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกซึ่งเล็กเหลือเกิน แต่มีปัญญามากเหลือล้น มด เป็นประชากรที่ไม่แข็งแรง แต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้ง ตัวกระจงผา เป็นประชากรที่ไม่มีกำลัง แต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหิน ตั๊กแตนไม่มีราชา แต่มันยังเดินขบวนเป็นแถว ตุ๊กแกนั้น เจ้าเอามือจับได้ แต่มันอยู่ในพระราชวัง” (สุภาษิต 30:24-28)
     การดำเนินชีวิตของสัตว์เล็ก ๆ ทั้งสี่ชนิด ได้ให้ข้อคิดแก่เราในการดำเนินชีวิตคือสังคมของมดนั้นมีการแบ่งหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันชัดเจน เช่น มดราชินีและมดงาน หากคนเรามีการแบ่งงานกันทำ ทุกคนรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถทำงานให้บรรลุผลได้โดยง่าย กระจงผาเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ไม่มีอาวุธป้องกันตนเองและมักถูกคนหลอกจับได้ง่าย จึงไม่ออกไปหากินไกลกว่าโพรงในซอกหินที่อยู่อาศัย ดังนั้น คนเราจึงต้องรู้จักข้อจำกัดของตนเองและระมัดระวังตนในการดำเนินชีวิตเพื่อมิให้ภัยมาถึงตัว ตั๊กแตนเป็นแมลงที่ไม่มีผู้นำแต่มีการรวมกลุ่มกันทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เราได้ข้อคิดว่าคนเรานั้นต้องมีวินัยและมีความสามัคคีเพื่อจะสามารถทำงานใหญ่ให้สำเร็จจงได้ แม้ในยามที่ขาดผู้นำ และตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สามารุปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้โดยง่ายจึงสามารถอยู่อาศัยได้ทุกหนแห่งตราบใดที่ไม่ไปรบกวนผู้อื่น ดังนั้น  คนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจึงจะดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
     ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรอันอุดมให้ทุกท่านตลอดไป

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
กล่าวต้อนรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 41
                           วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561