มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ประจำปีการศึกษา 2562 วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

 

     ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการครบ 45 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

     และในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 ทุน ดังนี้
          1.ทุนการศึกษา สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙
          2.ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          3.ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          4.ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือ สถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          5.ทุนบุตรศิษย์เก่า
          6.ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง (ทุนเรียนดีเยี่ยม / ทุนเรียนดี)
          7.ทุนพี่น้องบุนนาค
          8.ทุนบุตรบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล
          9.ทุนนักกีฬา
          10.ทุนความสามารถพิเศษ
          11.ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
          12.ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพร่วมพัฒนาบุคลากรคริสเตียนสำหรับหน่วยงาน / สถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          13.ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ทั้งในและต่างประเทศ)

     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 หรือสอบถามทุนการศึกษา ต่อ 7832