ผู้บริหาร ม.พายัพ ห่วงใยปัญหาหมอกควันมลพิษ เร่งรณรงค์และทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

     จากสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันมลพิษในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือซึ่งเราทราบกันดีแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะผู้บริหารมีความเป็นห่วงผลกระทบต่อสุขภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมาตรการป้องกันบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

     ด้านการป้องกัน ได้แจกหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการประสานให้ความช่วยเหลือบริจาคหน้ากากให้กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหมอกควันอีกด้วย

     ด้านการประชาสัมพันธ์ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านการประกาศเสียงตามสายและการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมลพิษเข้าถึง รวมถึงการเน้นย้ำให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและได้ให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรสันทรายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันมลพิษผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ

     ด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และงานสิ่งแวดล้อมและกายภาพทั่วไป ทำการฉีดพ่นละอองน้ำในบริเวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มความชุ่มชื่นและลดปริมาณฝุ่นละออง ตลอดจนติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้กับเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสำนักงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยและสาธิตวิธีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องกรองอากาศ เครื่อปรับอากาศ และพัดลมอย่างง่ายด้วยตนเองให้กับหัวหน้างานระดับต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัดต่อไป

     สำหรับนโยบายด้านการเรียนการสอนก็ได้มีการงดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องออกกลางแจ้ง โดยเน้นย้ำให้บุคลากรและนักศึกษาอยู่ในห้องทำงานหรือห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการได้รับมลพิษจากหมอกควัน               

     ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยพายัพขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้กับครอบครัวและชุมชนช่วยกันป้องกันปัญหาหมอกควันมลพิษ ตลอดจนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และคาดหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ภาคส่วนโดยเร็ววัน