คำกล่าวกำชับและให้โอวาทพิธีติดเข็มนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 93

 

ผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 93 ทุกท่าน

     มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ความสำเร็จในวันนี้ อันเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ถึงบำเหน็จของความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความพยายามที่ทุกท่านได้กระทำตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคของเรา เป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาต้องเรียนรู้ ในการมีวินัย และความรับผิดชอบ และมีความอุตสาหะเพียรพยายามอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชน โดยแพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์ รุ่นพี่ และผู้คนอีกมากมาย  ได้ช่วยกันสั่งสอนอบรมให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่ทุกท่าน และในวันนี้ทุกท่านได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความมีวินัย  ความเข้มแข็ง  อดทน  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ “พยาบาลวิชาชีพ” อย่างเต็มภาคภูมิ
     ผมขอฝากคำกำชับต่อไปนี้กับท่านทั้งหลาย ดังนี้
          (1) จงเป็นพยาบาลที่มีใจรักในวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังใจ และเป็นผู้ที่กอปรด้วยเมตตากรุณา มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
          (2) จงปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นพยาบาลที่ใช้ปัญญา ใช้ทักษะในงานอาชีพของตน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
          (3) จงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ ยึดมั่นในสัจจะและบริการ ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ท่านจะต้องแสดงออกถึงจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพที่กอปรด้วยคุณธรรมและมีทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม
          (4) จงแสดงออกถึง “น้ำใจไมล์ที่สอง” ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างเสียสละ หรือเป็นการแสดงความเมตตากรุณา ก็ขอให้ท่านแสดงออกด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง ตามที่ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนตลอดมา
     หากท่านทั้งหลายได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมทั้งแสดงออกถึงคุณลักษณะ 4 ประการ ที่กล่าวมาแล้ว ก็เชื่อได้ว่าท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่รักใคร่ของผู้คนในสังคม และท่านก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่สังคมสรรเสริญและชื่นชมยินดี เปรียบเสมือนหนึ่งท่านเป็นตะเกียงที่ให้ความสว่างท่ามกลางความมืดของสังคม เช่นเดียวกับที่ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ และท่านก็จะเป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยพายัพภาคภูมิใจเช่นเดียวกับรุ่นพี่ จำนวน 92 รุ่น นับตั้งแต่เป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยแมคคอร์มิคที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้ผลิตออกไปรับใช้สังคม
นอกจากนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่าน ความภูมิใจที่ท่านได้รับในวันนี้ นับเป็น “ของขวัญล้ำค่า” ที่มิอาจหาทรัพย์สินใด ๆ มาเทียบค่าได้ ที่บุตรหลานมอบให้แก่ท่านและวงศ์ตระกูล
ที่สุดนี้ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาจงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพรและสถิตอยู่กับทุก ๆ ท่านตลอดไป
 

คำกล่าวกำชับและให้โอวาทพิธีติดเข็มนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 93
โดย  อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ณ  Henry Luce Chapel  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว