คำกล่าวกำชับและให้โอวาทในพิธีมอบหมวก ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 2

 

นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก ปีการศึกษา 2561  ทุกท่าน

     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกในวันนี้

     พิธีมอบหมวก เป็นพิธีแห่งความชื่นชมยินดีอีกพิธีหนึ่ง ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หมวกที่นักศึกษาได้รับ เป็นผลประจักษ์แห่งความสำเร็จ ในการเพียรพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่พร้อมจะให้บริการต่อผู้รับบริการ ขอให้นักศึกษานำเอาความรู้สึกที่ดีในวันนี้ มาหนุนใจตนเอง เพื่อเสริมสร้าง พลังกายและพลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่น ในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียน ให้สำเร็จการศึกษาในอนาคต

     การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกิดจากการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มองปัญหาให้เป็นโจทย์ ที่ท้าทายให้แก้ไข และมีการลงมือปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องรู้จัก แยกถูกออกจากผิด แยกควรออกจากไม่ควร แยกเหมาะสมออกจากไม่เหมาะสม รวมถึง การมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับโลก เศรษฐศาสตร์ การเมือง การเป็นพลเมืองที่ดี และการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษา ต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้วิชาชีวิต เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

     ขอให้หมวกสีขาว ที่สวมใส่บนศีรษะของนักศึกษา เป็นเครื่องเตือนใจให้นักศึกษาทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด มีความเมตตาและเอาใจใส่ เพื่อให้เขาได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง และได้รับการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ให้หายจากโรคที่กำลังเป็นอยู่โดยเร็วที่สุด

     เส้นทางการศึกษาของนักศึกษาอีกครึ่งทางที่เหลืออยู่ อาจจะดูยากลำบาก แต่ไม่ยากเกินความพยายาม นับจากนี้ไป ขอให้นักศึกษาตระหนักอยู่เสมอว่า ภาระหน้าที่เบื้องหน้านั้นยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ที่แม้จะเป็นภาระที่หนักและยิ่งใหญ่ แต่เป็นภาระที่มีเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง มิใช่ทุกคนจะกระทำได้ นักศึกษาจงภูมิใจและสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตน โดยใช้เวลาในสถาบันแห่งนี้ เพื่อบ่มเพาะตนเองให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ พร้อมจะเจริญ งอกงามเป็นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอันอบอุ่น และร่มเย็นแก่สรรพชีวิตที่ต้องการแหล่งพักพิงต่อไป

     ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย และอวยพระพรแก่นักศึกษาทุกคนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกปฏิบัติจนสำเร็จหลักสูตรในที่สุด

 

คำกล่าวกำชับและให้โอวาทในพิธีมอบหมวก ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 2
โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ Henry Luce Chapel มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว