นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก ปีการศึกษา 2561  ทุกท่าน      ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกในวันนี้      พิธีมอบหมวก เป็นพิธีแห่งความชื่นชมยินดีอีกพิธีหนึ่ง ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หมวกที่นักศึกษาได้รับ เป็นผลประจักษ์แห่งความสำเร็จ ในการเพียรพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่พร้อมจะให้บริการต่อผู้รับบริการ ขอให้นักศึกษานำเอาความรู้สึกที่ดีในวันนี้ มาหนุนใจตนเอง เพื่อเสริมสร้าง พลังกายและพลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่น ในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียน...
     “การศึกษา” เป็นภารกิจที่ต้องการเวลาเพื่อปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และมหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี “สัจจะ-บริการ” ในการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล       ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า                ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักศึกษาทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนใกล้จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง  และในวันนี้ท่านจะเห็นว่ามีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เพราะท่านเหล่านี้ต่างมีส่วนทำให้ผลผลิตแห่งความเพียร วิริยะ อุตสาหะ ได้เบ่งบานเพื่อออกไปรับใช้สังคมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ บริการ” ในวันนี้ นักศึกษาได้รับเข็มดอกบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีความหมายดังนี้ ดอกบุนนาค      - มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ 41 ของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติมิตร และผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอีกขั้นหนึ่งของผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลายที่ได้สำเร็จหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ วิชาความรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลาย “ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา” ในการรับใช้ผู้อื่นตามปณิธาน “สัจจะ-บริการ” ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอฝากข้อคิดจากพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ว่า      “มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกซึ่งเล็กเหลือเกิน...
     พี่น้องทุกท่านครับ การที่เราทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่เราอยู่ในองค์กรแห่งนี้ที่เป็นฐานรากและต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ผมเชื่อว่าในช่วง 5 ปีแรก ของการเข้ามาทำงาน เป็นช่วงของการค้นหาตัวเองว่าที่นี่เป็นที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตหรือไม่ ผ่าน 5 ปีแรกไปยังห้าปีถัดไป 10 ปีผ่านไป 20 ปีผ่านไป และถึง 25 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวของเราเอง ทุกท่านที่ทำงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี ในวันนี้ เป็นผู้ที่มีความภักดีกับองค์กร ในการร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในมหาวิทยาลัยพายัพ...
     ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี "คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล" อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา    ...
    ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้ก้าวสู่ปีที่ 45 ที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่สังคมบนหลักการของการ “สร้างคนดี มีงานทำ” ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษากับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในหลากหลายแขนง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...
     พอเรากล่าวถึงมหาวิทยาลัย หลายคนจะนึกถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว มหาวิทยาลัยเป็นหอคอยแห่งความรู้ที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตเท่าไหร่นัก แต่พอเรามองในอีกนิยามหนึ่งว่า มหาวิทยาลัย คือ "สถาบันอุดมศึกษา" คำว่า "อุดม" ที่เราคุ้นเคยอย่างคำว่า อุดมสมบูรณ์ นั้นก็หมายถึง การมีมากที่เพียงพอ และงอกงาม สิ่งนี้แหละคือมุมมองสำคัญที่ผมมองการศึกษา และมองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพายัพ ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้ แลกเปลี่ยน และฝึกปรือตนเองของทั้งผู้เรียน และผู้สอน ที่นี่เราจึงให้ความสำคัญกับความรู้เชิงวิชาการ...
  ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ทำให้เสาไฟฟ้าหักและเอียง นับตั้งแต่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการหาทางซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยการติดต่อกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเป็นขององค์การโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมิอาจดำเนินการใดๆได้ จึงได้แจ้งให้องค์การโทรศัพท์ทราบ  ขณะนี้ทางองค์การโทรศัพท์ได้รับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ...