นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก ปีการศึกษา 2561  ทุกท่าน      ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกในวันนี้      พิธีมอบหมวก เป็นพิธีแห่งความชื่นชมยินดีอีกพิธีหนึ่ง ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หมวกที่นักศึกษาได้รับ เป็นผลประจักษ์แห่งความสำเร็จ ในการเพียรพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่พร้อมจะให้บริการต่อผู้รับบริการ ขอให้นักศึกษานำเอาความรู้สึกที่ดีในวันนี้ มาหนุนใจตนเอง เพื่อเสริมสร้าง พลังกายและพลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่น ในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียน...
     “การศึกษา” เป็นภารกิจที่ต้องการเวลาเพื่อปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และมหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี “สัจจะ-บริการ” ในการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล       ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า                ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักศึกษาทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนใกล้จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง  และในวันนี้ท่านจะเห็นว่ามีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เพราะท่านเหล่านี้ต่างมีส่วนทำให้ผลผลิตแห่งความเพียร วิริยะ อุตสาหะ ได้เบ่งบานเพื่อออกไปรับใช้สังคมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ บริการ” ในวันนี้ นักศึกษาได้รับเข็มดอกบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีความหมายดังนี้ ดอกบุนนาค      - มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ 41 ของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติมิตร และผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอีกขั้นหนึ่งของผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลายที่ได้สำเร็จหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ วิชาความรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลาย “ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา” ในการรับใช้ผู้อื่นตามปณิธาน “สัจจะ-บริการ” ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอฝากข้อคิดจากพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ว่า      “มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกซึ่งเล็กเหลือเกิน...
Dear all  To work at a certain place for over half of your life time is not easy. There are many stages that lead us to where we are today and many obstacles that we have overcome. I believe that the first 5 years of working, is the time that you learn and discover whether or not you would continue working here. After the first 5 years, comes the next 5 years, to 10 years, 20 years, and to 25 years. You have been working here for 25 years today, and that proves your loyalty in serving the Lord at Payap University. Whether you are Christian or not, we share the same dedication to do our best and serve. This makes you part of Payap’s legacy. You deserved to be honored in your all your doing to serve at Payap University. May God continue to lead you in all your ways,...
All Freshmen of Payap University:               On behalf of the administration, faculty members, and all personnel of Payap University: I welcome all freshmen with great delight on this first day of our new academic year 2018. In the new environment, new atmosphere, new friends and new expectations are all exciting and delightful; and are the needed courage to strive with enthusiasm and determination to aim for the supreme success leading to the future prosperity and challenges. Our university has vivid objectives in nurturing and developing all students to possess “Compassionate integrity serving society, leading academics, international development” that are our Payap University’s unique Identity…
Dear all Students’ Parents:                In this year 2018 is entering the 45th year of being the outstanding university that has produced the competent graduates in various professions for serving society on the principle of “Create decent and successful professionals” adhering to “THRUTH-SERVICE” according to Payap University’s aspiration for which I and the administration, faculty members and all personnel will strive to sustain Payap University as the sanctuary that fulfils applicable knowledge and exchange of experiences among students, faculty members and various experts in numerous sectors from around the world amidst the creative learning atmosphere to nurture and promote your...
The Overall Educational Picture of Payap University and the Journey to Today Changes:             When we mention university, many people then think it is a faraway matter from them.  University is the watchtower of education that has little connection with people; however when we look in another aspect, university is the “highest/abundant educational institute”; the word abundance means having plentiful and prosperous which is my vision of education while also visualize the engines driving Payap University to become the “highest/abundant educational institute” that is the residence for fulfilling and exchanging applicable knowledge; and also cultivating and training of both the learners and the educators. ...
There was an accident in which a vehicle hit an electrical pole in front of a shop at the approach to the double bridge, which broke the pole and caused it to lean.  The university’s Resource Management Division (RMD) examined the damage and tried to find a way to repair the pole back into good condition, contacting several parties.  We found out that the pole belongs to the Telephone Organization of Thailand (TOT) and the university cannot do anything about it.  So we contacted TOT and they acknowledged the situation and are in the process of replacing the pole.  Meanwhile our RMD has been keeping after the matter, and while we wait for repairs to be done our own staff pounded metal posts around it so it poses no hazard to those using that area.  The university...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia was founded in 1976 with the main purpose being to form a cooperative network of institutions of higher education in Asia.  Payap was one of the original founding members.  At present there are 59 institutions in 8 countries, including Thailand, Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia, India, Hong Kong and the Philippines.  The presidency rotates every 2 years.  From 2017-2018 the president of Payap University has the honor of being president of the association, and the Chaplain is served as the General Secretary with a representative from every country serving on the executive committee. A meeting of the executive committee was held on April 28 in the meeting room of the Office of the President, Payap University. ...