สวัสดีครับ       ระยะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเรา ผมขอส่งความห่วงใยมายังทุก ๆ ท่าน ในการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสนี้ครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ เรามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค COVID-19 โดยได้แจ้งประกาศถึงบุคลากรและนักศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  ดังนี้       1.  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป...
สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และประชาชนทุกท่านครับ      เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก ในหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ยังไม่มียาต้านไวรัส สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือ การป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อ เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ใช้ช้อนกลาง ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนที่แออัด หรือมีผู้คนจำนวนมาก เพราะเราไม่ทราบว่าใครบ้างที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ แล้วอาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสมาสู่ตัวเองได้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 2)       ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีเนื้อความว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย       มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่มีแหล่งที่มาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาแล้วเห็นว่าสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรให้ดำเนินการ ดังนี้ ข้อ 1. ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน...
Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) There have been confirmed cases of COVID-19 (first identified in Wuhan, China, formerly 2019-nCOV, or 2019 Novel Coronavirus) in Thailand from both infected travelers and locals who have been in contact with infected individuals.  Although the current number of confirmed cases in Thailand is still limited, Payap University nevertheless feels it prudent to provide its faculty, staff, and students with helpful guidelines in order to avoid possible exposure to COVID-19 and/or actions in the case of exposure.  1. All Payap University faculty, staff, and students should avoid or postpone trips to or transit through countries/territories which have a high number of confirmed cases of COVID-19.  2. Referring to number 1, if such trips are unavoidable, all Payap University personnel are encouraged to take steps to avoid exposure to COVID-19 by wearing a hygienic mask, washing your hands frequently, avoid touching your eyes, nose, or mouth, and avoiding crowded public places.  Should anyone develop COVID-19 or flu-like symptoms, they are strongly encouraged to report to and request assistance from the Thai Embassy/ Consulate or your Embassy/Consulate in the country that you are physically present.  3. Payap University faculty, staff, and students who travel to or transit through countries/territories which have a high number of confirmed COVID-19 cases and...
泰国西北大学公告 主题:与冠状病毒有关的预防措施(COVID-19)        在泰国已确诊的COVID-19病例,(根据起源于中华人民共合国武汉市发现,原为2019-nCOV或2019 Novel Coronavirus),有明显证据表明许多患者或感染者已前往泰国。泰国西北大学认为学生和大学职员的健康很重要。 因此,请学生和大学职员进行如下操作。 1.要求大学的学生和职员禁止、避免或推迟前往或经过具有COVID-19的(过境)国家或地区。 2.请参考第1条,如果学生或职员有理由或必要性的无法避免或无法推迟(过境)到发生流行病的国家或地区的旅程或旅行,则鼓励所有泰国西北大学人员采取以下措施,避免接触COVID-19:佩戴卫生口罩,经常洗手,避免触摸眼睛,鼻子或嘴巴, 并避免拥挤的公共场所。 如果有人出现COVID-19或类似流感的症状,强烈建议他们向您所在国家的泰国大使馆/领事馆或您的大使馆/领事馆报告并寻求帮助。 3.强烈鼓励泰国西北大学的职员和学生前往或经过具有大量确诊COVID-19病例的国家/地区,然后在入境/机场通过病毒筛查后,进行自我观察:进行为期最少14天的自我隔离,避免公共聚会,避免使用公共交通工具,始终佩戴卫生口罩,每天至少测量两次体温,并遵守公共卫生部的疾病预防指南。   如果泰国西北大学的职员或学生发现COVID-19的症状,例如咳嗽,流鼻涕和/或体温过高(高于37.5摄氏度),我们强烈建议他们到清迈Maharaj...
     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564...
สวัสดีครับบุคลากร นักศึกษา และมิตรสหายทุกท่านครับ         ในปีการศึกษา 2563 ที่มาถึงนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกเป็นหลัก เห็นถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ มีกรอบและแนวทางความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนลักษณะ 3:3 คือ เรียนทฤษฎี 3 เดือน ฝึกปฏิบัติ 3 เดือน ช่วงที่เรียนทฤษฎีจะเรียนเป็นแบบ Block Course เรียนเสร็จแล้วสอบทันที...
สวัสดีครับ ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับ แต่อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ ประการแรกคือ เราจะสำรวจตัวเองว่า 46 ปีที่ผ่านไปนั้น เราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ มีสิ่งใดบ้างที่เราผิดพลาด เราก็จะแก้ไขให้ดีขึ้น และในปีนี้เราจะเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ  เช่น การฝึกนักบิน ซึ่งเราก็จะเริ่มเป็นที่แรกในสถาบันภาคเหนือ โดยมีกำหนดเริ่มหลักสูตร ในเดือนสิงหาคมนี้  ก็อยากจะฝากไว้ว่า เราเดินหน้าในหลายหลักสูตรด้วยกัน และในขณะนี้ เราก็กำลังทำหลักสูตรใหม่ ๆ หลายหลักสูตร ทางวิชาการของเราก็ได้ระดมสรรพกำลังที่จะทำสิ่งใหม่...
สวัสดีครับ ชาวพายัพ และมิตรสหายของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอถือโอกาสนี้ได้ทบทวนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยพายัพของเรา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย สิ่งนี้ก็ทำให้เราภูมิใจ แต่เราก็ไม่หยุดที่ความภูมิใจ เราจะต้องรักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ ให้ดีที่สุด เพื่อเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนภูมิใจ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบปีที่ 46 แล้วครับ เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เราก็มาไกลเหลือเกิน ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราจะมีพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าในวันที่...