ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19      ตามที่ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นั้น       เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยพายัพเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น      เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา...
Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4)      [This is a summary translation issued by the Office of the President for the convenience of international staff and students.  The official version is available in Thai on the Payap website.]      The spread of the COVID-19 pandemic has impelled the Thai government to require restrictions on the operation of educational institutions along with many other enterprises.  Units of the administration of Chiang Mai Province have taken further steps to delay and inhibit the spread of the virus.  Pursuant to these orders Payap University has revised its previously announced operational plans for the period from now through midnight April 13.      In order for us to restrict the possible spread of the disease, the following measures apply to all students, personnel, and other persons: Payap University shall be temporarily closed from 24 March 2020 through 15 April 2020.  Work shall resume as of 16 April 2020.                                             The previously announced Songkran holiday from 13-17 April will be cancelled. New student enrollment should be done on-line using the system on Payap University’s website. Payap’s official announcements regarding operations between 18-31...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)      ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้ โรคติดเชื้อ CVD-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับมีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด...
Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) #3      This is a follow-up to the Payap University announcement on the COVID-19 epidemic prevention measures issued on 25 February 2020 and the subsequent announcement (#2) issued on 3 March 2020.      COVID-19 has been designated as a pandemic by the World Health Organization (WHO) which means that it has spread worldwide. Thailand has not been immune and expects to see more and more cases in the short and medium term.  Payap University is acutely aware of this and is extremely concerned about the health and welfare of its faculty, staff, and students.  Therefore, it is prudent that the university issue guidance to minimize the spread of the coronavirus. This includes protective measures intended to reduce the risk of exposure and infection. As Payap is a teaching university accustomed to close interaction between faculty and students, Payap wants to ensure that we do our best to both limit the risk of contracting COVID and still function as an institution of higher learning. This announcement is meant to provide further guidance to minimize both exposure and infection:         1. Sanitation          1.1 The Health Care Unit of the Student Development Office will educate and advise staff and students on the basics of self-care.          1.2 The university...
Payap University Announcement Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20        The number one priority of Payap University is the health and safety of university faculty, staff, and students, as well as visitors to the campus. Due to the global pandemic COVID-19 and with updated information regarding transmission and exposure, Payap University is implementing new guidelines to ensure that all Payap personnel are protected from possible exposure and infection. This announcement will be effective immediately and will cover the period 18-31 March 2020. Future operational protocols will be announced as required.       This announcement seeks to provide guidance on how to minimize the risk of virus exposure while ensuring that Payap personnel are still able to complete their duties in an effective manner. It includes protective actions to minimize exposure to the virus and also provides assistance to instructors in preparing course of instruction during this period.  It also includes protective actions for Payap University support staff. The following operational protocol is hereby announced and shall be implemented during the period March 18-31, 2020 which includes the summer semester of the 2019/20 Academic Year.           1. The first...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ---------------------------------------               ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ตามลำดับแล้ว นั้น                 ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้อง...
สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกท่านครับ           ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน...