นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม...
ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่านด้วยความยินดี และต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพแห่งนี้ อีกทั้งได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุม ในวันนี้ กระผมขอถือโอกาสนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกท่านว่ามหาวิทยาลัยพายัพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมีเป้าหมายสูงสุด ที่จะนำพาชีวิตของบุตรหลานของท่านให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้ที่มี...
สวัสดีครับ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้มีการประชุมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภูเจริญ อาคารชุมพาบาล ผมขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีกำหนดการ ดังนี้ครับ เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสของอธิการบดีและผู้บริหาร                                        -โอกาสซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                ...
Congratulation Speech for the Graduates  from the International College, Payap University By Dr. Rux  Prompalit, President Friday  May 10th, 2019 :  09.00 AM Henry Luce Chapel *************************************************** My beloved graduating students, On behalf of Payap University, I would like to congratulate you all for your diligence and determination that lead to your success today. At the same time, this is also success of your family and your faculty because they have walked alongside you and assisted you until you reach your goal. Today you will receive Ironwood Flower pin (เข็มดอกบุนนาค). Ironwood flower is a symbol of Payap University. The flower represents three things: 1.    White color symbolizes purity and virtue. 2.    Fragrance symbolizes good reputation. 3.    A shape of many-tiered umbrella symbolizes dignity and meaningful life. Besides its’ beautiful and fragrant flowers, Ironwood tree can also be used as medicine. Therefore, Ironwood also represent healing of heart, mind, and spirit. Payap University’s motto is “Truth-Service” This means Payap University graduates should use their knowledge to serve people in society. To heal the wounded, to comfort the broken hearted, and to strengthen the weak. Thought it is very difficult to grow and nurture Ironwood tree, it is possible to do so with great love, understanding,...
  สวัสดีครับ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผมขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมการนมัสการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
     จากสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันมลพิษในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือซึ่งเราทราบกันดีแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะผู้บริหารมีความเป็นห่วงผลกระทบต่อสุขภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมาตรการป้องกันบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้      ด้านการป้องกัน ได้แจกหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา...
ผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 93 ทุกท่าน      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ความสำเร็จในวันนี้ อันเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ถึงบำเหน็จของความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความพยายามที่ทุกท่านได้กระทำตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคของเรา เป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาต้องเรียนรู้ ในการมีวินัย และความรับผิดชอบ และมีความอุตสาหะเพียรพยายามอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชน...
     เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทวีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายโดยเร็วนั้น       ผม อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความห่วงใยต่อบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ขอแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเองในสภาวะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปริมาณสูง ขอให้บุคลากร และนักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง และมีภาระกิจนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกัน...
     สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในวันนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจ และอยากเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะเป็นดีเจ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Essential DJ Course เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเรียนรุ่นแรกในวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้ครับ       อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี...
     ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการครบ 45 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ      และในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ...