ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน สู่มหาวิทยาลัยพายัพ

 

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา

อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม และเติมฝันของนักศึกษาทุกคนให้เป็นจริง เราเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ในด้านวิชาการจะสอนอย่างมืออาชีพ ในด้านกิจกรรมนักศึกษาจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้คิด ทำ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    
ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ให้พบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ได้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา “Live a Smart Life in a digital University” นักศึกษาแต่ละคนอาจจะใช้เวลา 4 - 6 ปี ในการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยพายัพ แต่มีสิ่งท้าทายมากมายที่ต้องค้นหา อย่างน้อยก็ค้นหาตัวเอง ค้นหาวิชาความรู้ ค้นหาสัจจะแห่งชีวิต และค้นหาเป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นและความหวังตั้งใจให้เต็มบริบูรณ์    

จึงขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน เดินไปอย่างมั่นคงจนถึงเป้าหมาย นั่นคือ สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” ขอพระเจ้าอำนวยพรแก่นักศึกษาใหม่ ทุกคนเข้าสู่ “ดินแดนแห่งปัญญา The Land of Wisdom” ด้วยความยินดี 

 


ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว