ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน สู่มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่านด้วยความยินดี และต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพแห่งนี้ อีกทั้งได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุม ในวันนี้ กระผมขอถือโอกาสนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกท่านว่ามหาวิทยาลัยพายัพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมีเป้าหมายสูงสุด ที่จะนำพาชีวิตของบุตรหลานของท่านให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้ที่มี “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” 

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ให้ท่านได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบวินัยที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ และในภาคบ่ายผู้ปกครองจะได้พบกับคณาจารย์ในคณะที่นักศึกษาสังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา ค้นหาตัวเอง ค้นหาวิชาความรู้ ค้นหาสัจจะแห่งชีวิต และค้นหาเป้าหมายของชีวิต จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ “สัจจะ – บริการ” และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพคือ “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก”

ขอพระเจ้าอำนวยพรแก่ผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยความยินดี ขอบคุณครับ

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว