ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

 

สวัสดีครับ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้มีการประชุมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภูเจริญ อาคารชุมพาบาล ผมขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีกำหนดการ ดังนี้ครับ
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 - 09.00 น. ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม
เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสของอธิการบดีและผู้บริหาร
                                       -โอกาสซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                       และปิดประชุมด้วยการอธิษฐาน