ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

 

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  สำนักงานอธิการบดี  โทร. 224, 228                                 
ที่  มพย 0101/ว 273  วันที่  2  สิงหาคม  2562             
เรื่อง  ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ                                 

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่าน

    ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพกำหนดให้มีการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง  ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล ตามกำหนดการ ดังนี้ 

ภาคเช้า ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
    เวลา   08.00 – 08.30  น.        ลงทะเบียน
    เวลา   08.30 – 09.00  น.        ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม โดย ศาสนาจารย์ ดร. ดำรงไท  อาจารยางกูร
    เวลา   09.00 – 10.00  น.        โอกาสของรักษาการอธิการบดี (ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก) 
    เวลา   10.00 – 10.30  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์)
    เวลา   10.30 – 11.00  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการเงิน (อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ)
    เวลา   11.00 – 11.30  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา  โตไพบูลย์)
    เวลา   11.30 – 12.00  น.        โอกาส ถาม – ตอบ

ภาคบ่าย ประชุมคณาจารย์
    เวลา   13.00 – 13.30  น.        ลงทะเบียน
    เวลา   13.30 – 14.00  น.        ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม โดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ  บุณยเกียรติ
    เวลา   14.00 – 15.00  น.        โอกาสของรักษาการอธิการบดี (ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก)

    เวลา   15.00 – 15.30  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์)    
    เวลา   15.30 – 16.00  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการเงิน (อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ)
    เวลา   16.00 – 16.30  น.        โอกาสของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา  โตไพบูลย์)    
    เวลา   16.30 – 17.00  น.        โอกาส ถาม – ตอบ

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                  พิธีกร  อาจารย์ ดร. ญาณิศา  จันทร์เส็ง / นักดนตรี  อาจารย์อดุลย์  เด่นนะดา 

     จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


Payap University Faculty Members and Supporting Staff Meeting

Dear Administrators, Faculty Members, and Supporting Staff,

     Payap University calls for a meeting on Wednesday 7 August 2019 at 08:00-17:00 hrs. at Boonthong Poocharoen Auditorium, Chumpabarn Building as follows :

Supporting Staff Meeting

            08:00-08:30 hrs.             Registration

            08:30-09:00 hrs.             Short Devotion

            09:00-10:00 hrs.             Meet the President : Dr. Amnuay Thapinkgae

            10:00-10:30 hrs.             Meet the Assistant of the President : Academic Affairs and Research (Assistant Professor Dr. Khettai Langkarpint)

            10:30-11:00 hrs.             Meet the Assistant of the President : Plan and Finance (Ajarn. Apicha Insuwan)

             11:00-11:30 hrs.             Meet the Assistant of the President : Asset Development (Assistant Professor Dr. Kitja Topaiboul)

            11:30-12:00 hrs.             Q & A

Faculty Members Meeting

            13:00-13:30 hrs.             Registration

            13:30-14:00 hrs.             Short Devotion

            14:00-15:00 hrs.             Meet the President Dr. Amnuay Thapinkgae

            15:00-15:30 hrs.             Meet the Assistant of the President : Academic Affairs and Research (Assistant Professor Dr. Khettai Langkarpint)

           15:30-16:00 hrs.             Meet the Assistant of the President : Plan and Finanace (Ajarn. Apicha Insuwan)

            16:00-16:30 hrs.             Meet the Assistant of the President : Asset development (Assistant Professor Dr. Kitja Tophaibool)

            16:30-17:00 hrs.             Q & A