พี่น้องทุกท่านครับ การที่เราทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่เราอยู่ในองค์กรแห่งนี้ที่เป็นฐานรากและต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ผมเชื่อว่าในช่วง 5 ปีแรก ของการเข้ามาทำงาน เป็นช่วงของการค้นหาตัวเองว่าที่นี่เป็นที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตหรือไม่ ผ่าน 5 ปีแรกไปยังห้าปีถัดไป 10 ปีผ่านไป 20 ปีผ่านไป และถึง 25 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวของเราเอง ทุกท่านที่ทำงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี ในวันนี้ เป็นผู้ที่มีความภักดีกับองค์กร ในการร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในมหาวิทยาลัยพายัพ...
     ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี "คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล" อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา    ...

เสาไฟฟ้าที่เสียหาย   เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 08:20:08

    1.1K อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี