President Talk EP.2 มหาวิทยาลัยพายัพ กับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรและนักศึกษา