มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร เพืิ่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 08.00– 08.30 น.      ลงทะเบียน เวลา 08.30– 09.00 น.      ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม โดย ครูศาสนา กาญจนา รักสกุลใหม่ อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 09.00 – 11.30 น.     โอกาสของอธิการบดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ และผู้บริหาร  เวลา...


Talk to President

Talk or suggest to President of Payap university

Talk to President