มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร เพืิ่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.00– 08.30 น.      ลงทะเบียน
เวลา 08.30– 09.00 น.      ข้อคิดและอธิษฐานเปิดการประชุม โดย ครูศาสนา กาญจนา รักสกุลใหม่ อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ
เวลา 09.00 – 11.30 น.     โอกาสของอธิการบดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ และผู้บริหาร 
เวลา 11.30– 12.00 น.      โอกาส ถาม - ตอบ
 
ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมเพื่อการจัดเตรียมที่นั่ง ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ลิงก์ https://forms.gle/R5UtF2rnGTaFcafd8