ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี "คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล" อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพของเรา    ...
    ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้ก้าวสู่ปีที่ 45 ที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่สังคมบนหลักการของการ “สร้างคนดี มีงานทำ” ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษากับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในหลากหลายแขนง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...
     พอเรากล่าวถึงมหาวิทยาลัย หลายคนจะนึกถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว มหาวิทยาลัยเป็นหอคอยแห่งความรู้ที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตเท่าไหร่นัก แต่พอเรามองในอีกนิยามหนึ่งว่า มหาวิทยาลัย คือ "สถาบันอุดมศึกษา" คำว่า "อุดม" ที่เราคุ้นเคยอย่างคำว่า อุดมสมบูรณ์ นั้นก็หมายถึง การมีมากที่เพียงพอ และงอกงาม สิ่งนี้แหละคือมุมมองสำคัญที่ผมมองการศึกษา และมองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพายัพ ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นดั่งแหล่งพำนักเพื่อเติมเต็มความรู้ แลกเปลี่ยน และฝึกปรือตนเองของทั้งผู้เรียน และผู้สอน ที่นี่เราจึงให้ความสำคัญกับความรู้เชิงวิชาการ...
There was an accident in which a vehicle hit an electrical pole in front of a shop at the approach to the double bridge, which broke the pole and caused it to lean.  The university’s Resource Management Division (RMD) examined the damage and tried to find a way to repair the pole back into good condition, contacting several parties.  We found out that the pole belongs to the Telephone Organization of Thailand (TOT) and the university cannot do anything about it.  So we contacted TOT and they acknowledged the situation and are in the process of replacing the pole.  Meanwhile our RMD has been keeping after the matter, and while we wait for repairs to be done our own staff pounded metal posts around it so it poses no hazard to those using that area.  The university...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia was founded in 1976 with the main purpose being to form a cooperative network of institutions of higher education in Asia.  Payap was one of the original founding members.  At present there are 59 institutions in 8 countries, including Thailand, Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia, India, Hong Kong and the Philippines.  The presidency rotates every 2 years.  From 2017-2018 the president of Payap University has the honor of being president of the association, and the Chaplain is served as the General Secretary with a representative from every country serving on the executive committee. A meeting of the executive committee was held on April 28 in the meeting room of the Office of the President, Payap University. ...
I was very impressed with the camaraderie and unity expressed by students and personnel as we conducted the annual lovely Thai traditional blessing ceremony (rote naam dam hua) for our presidents and most senior administrators, on the 21st of April.  Thank you to the committee and all who prepared so many things, making the ceremony moving and beautiful.  I had the chance to talk with our past presidents and senior guests and they all expressed that they were delighted that respect which Payap folks have for them is undiminished. In Northern Thai we call this  piti su-ma karawa sa’ klao dam hua (a respectful pouring of water on heads)  referring to the fact that younger persons ask to be forgiven for whatever lapses of respect they may have committed physically,...
Easter is the time when Christians celebrate the day of the Lord Jesus Christ being raised from death.  Christians believe that Jesus was born a human being, lived life as an ordinary human being, and carried out a diverse mission as is recounted in the Bible, until at the end of his life he yielded to death on the cross to atone for all humankind.  He was interred in a grave shut with a thick stone, but on the third day he was resurrected.  The grave was empty.  He is the Victorious Lord God.     Easter is set by the lunar calendar, so the date changes every year.  This year Easter fell on April 16.  Easter celebrations are being held around the world.  Payap University will hold an Easter service in the Henry Luce Chapel at 9:30 a.m. Wednesday...
This year Payap University and Mae Jo University are hosts of the 7th inter-varsity Sports Tournament going on from March 10 to April 7, 2017.  There are 12 Chiang Mai higher education institutions competing in two sports: men’s football and women’s volleyball.  The football games are being played at Mae Jo while the volleyball games are at Payap.  The institutions are divided into 2 divisions.  Payap University is in division 2. The results so far for the football contests have Payap on top with first place in the division after three games and three wins.  There are several games left to play.  On March 28 at 4 p.m. Payap will play against Mahamakutrajawitalai University on the Mae Jo football field. Our women’s volleyball team has wrapped...
All of us who are at Payap University, as well as alumni and acquaintances who respected Dr. Konrad Kingshill were saddened to be informed that he died at his residence in California on February 28, 2017.  He was a central figure in the establishment of Payap.  He served as a Presbyterian missionary in Thailand from the United States for 41 years, beginning in 1947.  He was a model broad-minded thinker, determined to succeed, transparent in his work, trustworthy, and never critical of anyone.  His legacy includes the development of educational quality from the primary level through higher education.  He was the originator of a retirement pension plan for personnel of the Foundation of the Church of Christ in Thailand.  Not only that, he was a blessing in the lives...

THANKS

 
I want to thank all staff and students who cooperated in two activities of the university recently.  First was the walking and running Mini-Marathon on February 5 with staff and students participating.  This year more than 900 participants signed up to compete.  This certainly made the walking and running event very lively and crowded. The second activity was the annual Founders Day worship service on February 16.  This year we were honored to have the Treasurer of the Foundation of the Church of Christ in Thailand representing the church to preach the Gospel.  In addition, Dr. Boonthong Phoocharoen, a past president, expressed congratulations.  On this occasion the university was able to welcome retired personnel and alums who joined in the worship.  Thanks...