สุขสันติ์วันคริสตมาส

 

          สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 จัดการประชุมใหญ่บุคลากรเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ          ซึ่งเป็นโอกาสที่อธิการบดีจะรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมาและแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานต่อไป ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยความสมัครใจ

          ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-13.00 น.จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสตมาสของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีนี้เทศกาลคริสตมาสเป็นบรรยากาศของความอาลัยรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และความชื่นชมยินดีในการมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ เราจึงจัดการเฉลิมฉลองที่เรียบง่ายแต่คงความหมายที่แท้จริงของคริสตมาส โดยเราจะนมัสการร่วมกันหลังจากนั้นจะรับประทานอาหารที่หน่วยงานต่างๆนำมาแบ่งปันกัน โดยปีนี้ของดกิจกรรมรื่นเริงภาคบ่าย

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี พ.ศ 2559 ก่อนที่จะหยุดยาวกว่า 2 สัปดาห์ ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เทศกาลคริสตมาสเป็นเวลาแห่งการให้ จึงเป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ขอให้ทุกท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อจะพร้อมในการกลับมาปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในปีใหม่ที่จะมาถึงขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านให้มีสันติสุขในพระองค์ตลอดเทศกาลคริสตมาสนี้เทอญ