สายตรงอธิการบดี "สร้างความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยพายัพ"