แนะนำ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ   Waiting translation

 


                                                                          

                                                                              ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
                                                                  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ


ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา
     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 (วุฒิการศึกษาในสมัยนั้น) เมื่อปี พ.ศ. 2495 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น (Best All Around Student Award)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Illinois Collegeสาขาจิตวิทยาและสาขาวิชาปรัชญา สำเร็จปริญญาเอก จาก University of Washington  สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา และยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง การสาขาการบริหารมหาวิทยาลัย จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร( วปรอ.รุ่นที่ 344)
 
ทุนหรือรางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
     พ.ศ. 2495  รางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (Best AllAround Student Award )
     พ.ศ. 2499  ทุนการศึกษาจาก Illinois College
     พ.ศ. 2506  ทุนการเดินทางจาก Fulbright Foundation ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจาก Edward Hazen Foundation
     พ.ศ. 2531  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก University of Washington
     พ.ศ. 2537  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากสภาสังคมศาสตร์แห่งมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน
     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานและดำรงตำแหน่งในสถาบันต่าง ๆ  มากมาย ดังนี้

  • อาจารย์สอนที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ (พ.ศ. 2502 – 2506)
  • อาจารย์สอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่  (พ.ศ. 2510 – 2513)
  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2513 – 2515)
  • ผู้อำนวยการ บริหารสถาบันเพื่อการอุดมศึกษาและพัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสิงคโปร์  (Regional  Institute of Higher Education and Development (พ.ศ. 2515 – 2519)
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ. 2520 – 2539)

     ภายหลังจากเกษียณอายุการทำงานที่มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่านยังคงให้ความสำคัญกับการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นประธานและผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิมิตรแห่งเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน) และเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยพายัพ
     เมื่อครั้งที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในสมัยแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 – 2539  นับเป็นเวลากว่า 19 ปี ที่ท่านได้บุกเบิก บากบั่นและสรรสร้าง มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่แรกเริ่มจากวิทยาลัยพายัพจนพัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  ดังนั้นคุณูปการที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยพายัพจึงมากมายเหลือคณานับ และในครั้งนี้ที่ท่านได้ให้เกียรติมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพอีกสมัยหนึ่ง จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปสู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

"ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตสาธารณะ และความร่วมมือร่วมใจ คือ Spirit ของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนำพามหาวิทยาลัยพายัพที่รักของเราไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า"

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562