คำแนะนำจากศิษย์เก่า

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจำนวน 6 ท่าน มาร่วมเสวนากับคณะกรรมการบริหารเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 6 ท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมเสวนาดังกล่าวและได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมาก หลายประการ

          ศิษย์เก่าให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนเก่ง” ไม่ใช่ “คนฉลาด” หมายถึงการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความพร้อมในการสร้างงานในทุกสาขาอาชีพ เมื่อจบแล้วบัณฑิตควรจะมีความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มากที่สุด และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เขา ทั้งนี้ศิษย์เก่ายินดีรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อรุ่นน้องจะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ศิษย์เก่าแน่ใจว่าทุกสาขาวิชามีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดิฉันเห็นว่าคำแนะนำนี้สมควรนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง จึงขอฝากให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชานำไปพิจารณา